Провеждаме тренинг сесии за екипност. Дизайнът  и екипът от водещи е съобразен със спецификите на Вашата дейност, организация и профила на конкретните участници.

Прилагаме принципите на ученето чрез забавление и личен опит.

Съдържанието и продължителността на сесиите могат да варират в зависимост от целите и акцентите, които Вие поставяте.

Ето няколко примера за наши тематични Екипни сесии:

Case Study 1

Мениджър на отдел се обърна към нас с молба подобрим комуникацията между отделните екипи. Бяха ни поставени цели да стимулираме неформално общуване и да създадем предпоставки за повишаване на доверието между работещите в отдела. Групата се състоеше от общо 18 участника. Двама треньори работиха с тях по конкретните цели в рамките на 1 ден. Нашето решение:

Сесия за екипна комуникация

Сесията пренесе екипа в годините от детството, насърчи интензивното общуване между колеги в позитивна, неформална среда. Работихме последователно  с цялата аудитория и в малки групи. Всеки екип получи възможност за даде и да получи обратна връзка от своите колеги.

Резултати: взаимно опознаване; споделяне на информация, свързана с личността; получаване на информация за това „как ни виждат другите“; автентично забавление.

 

Case Study 2

Задачата ни бе да стимулираме търсенето на креативни решения. Специфична подцел бе да повишим осъзнатостта на разработчиците в компанията за цялостния бизнес цикъл на реализация на продуктите. Работихме с три групи от 5-6 чвека в рамките на 1 ден. Нашето решение:

Екипна синергия

Сесията съдържаше задача, стимулираща  креативни подходи и мислене, насочено към търсене на решения ( а не към проблеми) . Работихме в малки групи като се изискваше ефективно взаимодействие и вземане на групови решения. Участниците имаха възможност да създават и реализират  собствени „продукти“ в мини екипи.

Резултати: вработване  между колеги; осъзнаване на цялостния бизнес цикъл  (от идейната концепция до реализацията на продукта) по нестандартен начин; забавление в насърчаваща експеримент среда.

 

Case Study 3

Към нас се обърна Ръководител на отдел с искане за укрепване на усещането за екипна принадлежност. Конкретната потребност бе продиктувана от настъпили кадрови и структурни промени през последната година (включително 20% текучество), както и от факта, че в новия си формат отделът включваше представители на практически всички поколения, които са активни на трудовия пазар в момента. По конкретната сесия работиха двама треньори в рамките на половин ден с група от 16 участника. Нашето решение:

Екипна история

Сесията бе фокусирана върху създаването на колективен разказ за историята на екипа.  Поставихме акцент върху постиженията и позитивния опит. Участниците имаха възможност за споделят преживявания и да учат от колегите си.

Резултати: изграждане на своеобразен „мост“ между поколенията в екипа;  стимулиране  на усещането за общност; утвърждаване екипна идентичност.

 

Свържете с нас, за да разкажете за специфичните потребности на Вашия екип! В рамките на лична среща можем да Ви представим нашия опит и да изготвим конкретни предложения за Екипна сесия, съобразена с Вашите цели!